Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2024
Trang chủTin tứcXã luận: VỮNG BƯỚC THEO NGỌN CỜ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Xã luận: VỮNG BƯỚC THEO NGỌN CỜ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Trần Thế Tuyển


 Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng ta, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh tổ chức và lãnh đạo là sự kiện chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Cuộc cách mạng ấy đã trải qua 77 năm. Độ dài thời gian không làm nó phai mờ mà ngày càng tỏa sáng như vầng dương, như vàng thử lửa.
Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân dẫn đến thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám đã được tổng kết trên cơ sở thực tiễn và lý luận. Nhưng càng có độ lùi thời gian, chúng ta càng thấy tâm huyết, trách nhiệm với dân tộc và sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, đứng đầu là Bác Hồ về việc chọn thời cơ để đạt mục tiêu cách mạng.

Mục tiêu đó là đánh đổ thực dân và phong kiến, tuyên bố độc lập, khai sinh ra nước Cộng hoà non trẻ đầu tiên ở Đông Nam Châu Á.
Mục tiêu đó là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, dân chủ; nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc; ai cũng được học hành.

Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mới có sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; mới có bản Tuyên ngôn Độc lập – một trong những áng “thiên cổ hùng văn” đặc biệt nhất của dân tộc ta mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho quốc dân, đồng bào dõng dạc tuyên bố với nhân dân toàn thế giới. Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mới có sức mạnh toàn dân tộc để tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm làm nên một “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Và, cũng từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mới có một trận “Điện Biên Phủ trên không “dẫn đến” Mỹ cút về nước “và Chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn; giải phóng Miền Nam, thu non sông về một dải. Và, cũng thẳng thắn khẳng định rằng, từ ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám, từ gần nửa thế kỷ nay, kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), dù phải vượt qua muôn trùng khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta, đất nước ta càng tỏa sáng, vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Ôn lại những giá trị có ý nghĩa lịch sử, thời đại mà Cách mạng Tháng Tám mang lại để thấy rõ vai trò “ngọn đuốc soi đường” của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh và đặc biệt ý chí, khát vọng và trách nhiệm với đất nước của nhân dân ta.
Theo ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám, bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực vượt qua muôn trùng khó khăn, thách thức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng đất nước ta theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Để đạt mục tiêu ấy, một mặt chúng ta không ngừng nâng cao cảnh giác đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; mặt khác phải không ngừng củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Lực lượng Vũ trang; đặc biệt cuộc chiến nội sinh – chống tham nhũng, tiêu cực.

Dù còn gian nan, thách thức, nhưng vững bước theo ngọn cờ Cách mạng Tháng Tám, dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và thế trận lòng dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, các mục tiêu mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đề ra sẽ trở thành hiện thực. Khát vọng, mong ước của nhân dân ta về một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc sẽ trở thành hiện thực; xứng đáng với công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của Bác Hồ và hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí; xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc./.
TTT

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây