Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
Trang chủDiễn đànĐề xuất 5 chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng, an...

Đề xuất 5 chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp đề xuất 5 chính sách nổi bật, đó là: Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức; Thúc đẩy hoạt động khoa học – công nghệ phục vụ phát triển; Huy động nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức thực hiện động viên công nghiệp.

Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây chính là định hướng quan trọng để xây dựng các nội dung, chính sách của dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp.

Dự thảo Luật gồm những vấn đề chính như: Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là nhiệm vụ cơ bản, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Công nghiệp quốc phòng, an ninh là ngành đặc thù, phải được chăm lo xây dựng và phát triển theo một cơ chế đặc thù và được ưu tiên trong đầu tư phát triển.

Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học – công nghệ cao; trên cơ sở tự lực, tự cường, kết hợp với chủ động hội nhập quốc tế, trong đó nội lực là yếu tố quyết định và thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Đề xuất 5 chính sách cốt lõi thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm – Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: IT

Đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng thu hút, đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh phù hợp với hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong số các chính sách được đề cập tại dự thảo Luật, có 5 chính sách nổi bật, đó là: Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức; Thúc đẩy hoạt động khoa học – công nghệ phục vụ phát triển; Huy động nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức thực hiện động viên công nghiệp.

Đây là những nội dung cốt lõi nhằm bảo đảm mục tiêu: Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; tạo cơ sở pháp lý thu hút nguồn lực dân sinh cho phát triển; xây dựng hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh tinh, gọn, mạnh, hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở động viên công nghiệp ngày càng lớn mạnh cả về quy mô và chiều sâu công nghệ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo hoạt động khoa học – công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh sản phẩm.

Và một mục tiêu hết sức quan trọng là nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Gia Nguyễn

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây