Chủ Nhật, Tháng Sáu 16, 2024
Trang chủDiễn đànBỘ LĐ-TB&XH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH...

BỘ LĐ-TB&XH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2024

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW của Ban Bí thư về ‘‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới’’, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đăng ký thi đua năm 2024.

Theo đó, mục đích yêu cầu của kế hoạch nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên tại cơ quan, đơn vị trong xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ổn định chính trị nội bộ; Huy động sức mạnh của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh, ngăn chặn âm mưu của thế lực thù địch, tổ chức tội phạm; các đối tượng cơ hội chính trị có hoạt động chống phá hoạt động của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; chính sách của Đảng, Nhà nước; nhất là lợi dụng không gian mạng tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại tung tin thất thiệt gây rối nội bộ, hạ uy tín lãnh đạo Bộ và cán bộ trong Ngành trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước…

Nội dung trọng tâm của kế hoạch bao gồm: Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị định, quyết định, của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công tác tăng cường bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và các biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Tập trung quyết liệt, quyết tâm cao, linh hoạt, khoa học và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, hành động theo phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, phát triển” để triển khai có hiệu quả chương trình công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, theo các Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ; Hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội;

Bộ LĐ-TB&XH phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Tham mưu Chính phủ thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh con người, an sinh và an dân, đào tạo nguồn nhânlực chất lượng cao, nâng cao chất lượng năng suất lao động và sức cạnh tranh với thị trường quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, giữ vững ổn định hoạt động của ngành, bảo vệ an ninh quốc gia khi hội nhập quốc tế, tập trung xây dựng Luật bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và các Nghị định liên quan…

Cùng với đó, phát triển hệ thống an sinh, nâng cao khả năng tiếp cận của nhóm đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chương trình, đề án, chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, đảm bảo cho các đối tượng chính sách có cuộc sống ổn định, nâng cao trình độ nhận thức phòng tránh sự tác động, lôi kéo của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có ý thức tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kế hoạch tập trung phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các pháp luật chuyên ngành, Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khiếu nại, Tố cáo, Luật Công chức, viên chức, tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” và “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững’’.

Bộ LĐTBXH giao các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để thực hiện tuyên truyền theo nhiệm vụ các nhiệm vụ trọng tâm, phát động hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. 

Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Chi tiết tại đây

Hoàng Diệp

Bài viết liên quan

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

Bài viết phổ biến

Bình luận gần đây